Ականջի կառուցվածքը

Ականջը կազմված է արտաքին ականջից, միջին ականջից և ներքին ականջից։

Արտաքին – Արտաքինից ականջն ունի ականջախեցին ու անցուղի։ Ականջախեցին հավաքում է ձայնի ալիքները։ Անցուղին ձայնային ալիքներին տանում է դեպի թմբկաթաղանթ։ Թմբկաթաղանթը բարակ մաշկի շերտ է, որը ձայնի ալիքներից տատանվում է։
Միջին – Միջին ականջը օդով լցրած փոս է, որի մեջ կա երեք ոսկոր՝ մուրճիկ, ասպանդակ և սալ։ Մուրճիկը միացրած է թմկաթաղանթին։ Ասպանդակը միացրած է ձվաձև պատուհանին, որը միջին ականջի մեջի օդի ճնշումը կարգավորելու համար է։
Ներքին – Ներքին ականջը կազմված է խողովակների ու խոռոչների համակարգից։ Կա խխունջը, որը մի քանի անգամ պտտած խողովակ է։ Նրա մեջ կա հատուկ հեղուկ։ Խխունջը բաժանված է երկու մասի հիմային թաղանթից, որի վրա կան լսողական բջիջներ։ Այսպես, երբ խխունջի մեջի հեղուկը շարժվում է, գրգռում են լսողական բջիջներին, որտեղից այն փոխանցվում է ուղեղ։
Խխունջը նաև դեր է կատարում մարդու հավսարակշռության մեջ։ Օրինակ՝ եթե մարդը արագ թեքվի, ապա խխունջի մեջի հեղուկն էլ կշարժվի, գրգռելով լսողական բջիջներին։

Աստմայի մասին

Աստման շատ հանդիպվող քրոնիկ հիվանդություն է, որի պատճառով շնչուղիները բորբոքվում են, և դժվար է լինում շնչել։ Աստմայի ախտանշերն են չոր հազը, դժվար շնչելը, կրծքավանդակի ձգվելը ու շնչահեղձությունը։ Աստման նաև կարող է առաջանալ ալերգիկ ռեակցիայից։ Մարդիկ սովորաբար աստման ձեռք են բռնում մանուկ ժամանակ, բայց հնարավոր է նաև առաջանալ ավելի ուշ։

Выбери какое- нибудь слово, любое.

Семья.

Посмотри все словари и исследуй, что означает это слово, откуда( из какого языка) оно пришло.

Слово «семья» имеет несколько значений и используется в предложениях по-разному.

Сколько у него значений, подбери к нему синонимы, антонимы.

1. Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе.

2.кого или какая. Группа людей, сплочённых общей деятельностью, интересами, дружбой. Школьная,офицерская с. Живём как одна с.Труппа и есть моя с.

3. Группа животных, состоящая из самца, самки (самок) и детёнышей, живущих вместе.

4. Обособленная группа растений одного вида, произрастающих рядом. С.кактусов. С. берёзок.

5. Лингв. Группа родственных языков. Народы индоевропейской языковой семьи.

Составь с этим словом словосочетания.

Прекрасная семья

Большая семья

Многодетная семья

Счастливая семья

Лучшая семья

Составь предложения с этим словом: с точкой, вопросительным знаком, в разных формах.

В его семье все хорошо?

Он хорошо заботится о своей семье?

Что значет для тебя семья?

Сколько человек в вашей семье?

Тебе понравилась его семья?

Где чаще всего используется это слово ( например, в речи, в худ. произведении,…).

Я думаю, что слово «семья» чаще используется в повседневной жизни.

Какие эмоции вызывает у тебя это слово?

Чуства любви и счастье.

Երկրաչափություն

Առաջադրանք 46`4954_14_46_b274e2a.png

Տվյալ. MK=10 սմ, NF=6 սմ:

L-ը MN հատվածի միջակետն է և KF=FN: MF-ը կորոշվի MF=MK+KF առչնությամբ, այսինքն MF=MK+FN=10+6 սմ=16 սմ:

LE-ն MNF ուղղանկյուն եռանկյան միջին գիծնէ, հետևաբար LE+MF/2=8սմ:

LS-ը MN հատվածի միջնակետի հեռավորությունն է a ուղղից: Ինչպես երևում է գծագրից LS=LE-SE, ասյիքն LS=LE-NF=8սմ-6սմ=2 սմ:

Առաջադրանք 49`

4956_14_49_c5447d7

Տվյալ. AD=AB=10 սմ, անկն C=45C: Անկյուն C-ն փոխարինենք a-ով, այսինքն a=45C:

Սեղանի B գագաթից դրա մեծ AD հիմքին իջեցված BK բարձրությունը հավասար է սեղանի փոքր AD սրունքին իսկ DK=AB=10սմ

BKC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ KC-ն կորոշվի KC=BK cota առչնությամբ այսինքն KC=10 cot45C=10սմ

Սեղանի մեծ CD հիմքը կորոշվի CD=KC+DK առչնությամբ, այսիքն CD=10 սմ-10 սմ=20

Домашняя работа

Слово «зеркало»

2. Посмотри все словари и исследуй, что означает это слово, откуда( из какого языка) оно пришло.

«Зеркало» плоский объект с сияющей поверхностью. Слово «зеркало» пришло к нам с

3. Сколько у него значений, подбери к нему синонимы, антонимы.

У слова «зеркало» нету второго значения и нету синонимов и антонимов.

4. Составь с этим словом словосочетания.

Большое зеркало.

5. Составь предложения с этим словом: с точкой, вопросительным знаком, в разных формах.

Мне очень понравилось зеркало в вашем коридоре.

А куда делось зеркало, которое лежало в моей сумке?

6. Где чаще всего используется это слово ( например, в речи, в худ. произведении,…).

Это слово часто используется в речи.

7. Какие эмоции вызывает у тебя это слово?

Это слово у меня не кок их эмоций не вызывает. Но я всегда любила и люблю смотрится в зеркало и я решила выбрать это слово.

8.Фразеологические обороты со словом ( из фразеологического словаря)

Как в кривом зеркале.

Տնային աշխատանք

 

1) Գտնել հետեւյալ բազմությունների միավորումը.

А = {1; 3 ; 4; 5; 7 }

B = { 3 , 5,7 , 9}

2) Գտնել հետեւյալ բազմությունների հատումը.

A = {a, b , c , d, e , f }

B = {b, c, f , g, h}

3) 25 հոգանոց դասարանում 15 հոգի սովորում է անգլերեն, 20 հոգի, վրացերեն.Դասարանում քանի հոգի է սովորում եւ անգլերեն, եւ վրացերեն.

Եվ անգլերեն, և վրացերեն սովորում են 10 հոգի

Տնային աշխատանք

1․Գտնել 3¹°°-ը 82-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
1) 1  2) 80  3) 81  4) 0
2․ Հարթության վրա նշված են 21 կետ, որոնցից ոչ մի երեքը չեն պատկանում միևնույն
ուղղին: Նրանցից ցանկացած երկուսով տարված է ուղիղ: Ընդամենը քանի՞ ուղիղ
կառաջանա:
1) 420  2) 42  3) 210  4) 105
3․AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է BD միջնագիծը: Գտնել
այդ միջնագծի երկարությունը, եթե ABC եռանկյան պարագիծը 32 սմ է, իսկ ABD եռանկյան
պարագիծը 24 սմ է:
1) 10 սմ  2) 8 սմ  3) 7 սմ  4) 6 սմ
4․ ABCD քառակուսու կողմը 10 է: BC կողմի վրա վերցված է M կետն այնպես, որ
BM:MC=4:6, իսկ CD կողմի վրա վերցված է N կետն այնպես, որ CN:ND=8:2: Գտնել AMN
եռանկյան մակերեսը:
1) 40  2) 46  3) 50  4) 56
5․ 100 զբոսաշրջիկներից 66-ը գիտեն գերմաներեն լեզու, 72-ը գիտեն ֆրանսերեն, իսկ
18 մարդ չգիտի ո′չ գերմաներեն, ո′չ ֆրանսերեն: Քանի՞ զբոսաշրջիկ գիտի և′ ֆրանսերեն և′
գերմաներեն:
1) 24  2) 46  3) 56  4) 36

Классное задание

Классное задание

Урок 1.  Личные, притяжательные и указательные  местоимения.

Задание 1. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант.

 

А) этот   Б) этого   В) эту   Г) это   Д) эти   Е) этих

 

Мой друг хорошо знает этого преподавателя.

Его отец читает только эти газеты.

Моя сестра хочет купить это пальто.

Наша группа уже посмотрела этот фильм.

Я не знаю этих студентов.

Мы уже видели эту девушку вчера на дискотеке.

Мы не выполнили только это задания.

Нина должна перевести эту статью сегодня вечером.

Мы хотим пригласить этого артиста на наш вечер.

Вчера Ахмед три раза читал этот текст вслух.

 

Задание 2. Восстановите предложения. Впишите местоимение СВОЙ в нужной форме.

 

На этой фотографии моя семья. Я уже давно не видел свих родителей, своево брата и свою сестру.

Я очень люблю свою семью.

– А что вы здесь делаете? – Мы ждём здесь своих друзей.

Это не мой словарь, свой словарь я забыл дома. А я забыла дома свою тетрадь.

Дедушка потерял свои очки и теперь не может читать.

Вот наша аудитория. Это мое место. Я всегда сажусь на свое место.

Нина! Я хочу показать тебе свое новое пальто.

 

Задание 3. Восстановите предложения. Впишите подходящие по смыслу притяжательные местоимения в нужной форме.

 

У Анны есть старший брат. Она очень любит своего брата. В субботу в клубе я видел её брата.

Вот мои очки. Вчера я не выполнил домашнее задание, потому что не мог найти свои очки. А сегодня утром Артур нашёл свои очки  в нашей комнате.

− Где мой словарь? Кто взял мой словарь? Кто видел его словарь? – Вот твой  словарь. Он лежал на окне.

− Сергей, ты не знаешь, где живёт Андрей Соколов?

− Знаю.

− У тебя есть его адрес?

− Нина, ты слышала, Марта написала стихи по-русски? Она показала ети стихи учителю.

− А ты читала ети стихи?

 

Задание 4. Выберите правильный вариант.

 

А) -ые   Б) -ую   В) –ого   Г) –его   Д) –ых   Е) -их

 

На концерте мы слушали старинную русскую музыку.

В поликлинике я долго ждал нашего главного врача.

Вчера Андрей рассказал нам одну интересную историю.

Я хорошо знаю твоего старшего брата, но никогда не видел твою старшею сестру.

На школьный вечер пригласили иностранных друзей.

Я хочу показать вам свои старые фотографии.

Сегодня на уроке русского языка ученики  писали самостоятельную работу.

Мы ждём наших университетских друзей Андрея и Виктора.

 

Задание 5. Восстановите предложения. Впишите глагол БЫТЬ в нужной форме.

Скоро мои друзья будут изучать математику и географию.

Али, я думаю, что ты будиш часто звонить домой, если будеш учиться в России.

Каждую субботу я буду ходить в бассейн. А что вы будите делать в выходные?

Мне кажется, что Арам будет опаздывать на занятия. Ведь он не любит рано вставать.

 

  1. Расположите предложения в правильной последовательности. Напишите, чем закончилась эта история.

 

Один молодой человек сказал девушке, которую он любил: «Завтра твой день рождения. Я подарю тебе столько красных роз, сколько тебе лет». Он пошёл в цветочный магазин, в котором он всегда покупал цветы своей девушке.В магазине он заплатил за 20 роз и сказал продавцу: «Я купил эти цветы одной девушке. Завтра у неё день рождения. Скажите, вы можете послать цветы этой девушке?»«Конечно, – ответил продавец. – Дайте адрес этой девушки, и мы всё сделаем. Завтра утром она получит ваши цветы».Продавцу очень нравился этот молодой человек, который часто покупал цветы в их магазине.Он решил сделать приятное этому молодому человеку и положил в букет не 20, а 30 роз.

На следуюшее утро полиция стояла у цветочного магазина. Оказалось, что из за 10 лишних роз девушка бросила парня. А парень не выдержал это и повесился. В итоге продовца цветов засадили.

Домашное задание

  1. Проверочная работа в блогах:

 

  1. Лексическая работа: об’ясните, как вы понимаете следующие слова:

мужество – умение жертвовоать и не сдаватся

самопожертвование – пожертвовать чем то для цели другово человека

депрессия – чусво утраты и чуство того что твоя жизнь бесполезна

действовать в интересах смерти – потерать веру в себя и отдоватся судбе

  1. Кем были девушки Джонси и Сью — героини рассказа «Последний лист»?

Джонси молодая девушка которая приехала из Калифорнии а Сью молодая художница которая приехала из штата Мэн. Они познакомились в ресторане и поняли что уних есть совподающие интересы.

  1. Как удалось Сью преодолеть тяжелую болезнь? 

По моему eй помогла ухаживания и любовь своей подруги.

  1. Что произошло, когда с дерева слетел последний лист? В чем заключался «шедевр» старого художника?

Когда с дерево слетел последний лист умер старый художник от воспаления лёгких. Потом оказалось что его шедевр и был последный лист.

  1. Составьте предложения со словамивысокий, сильный, средний, иногда, часто, великий, важный, обычно. 

Мы поднялись на высоково человека.

Я бы хотел быть сильным ветером.

Сложность которым я играю средний.

Иногда можно поранится если не будеш внемателным.

Ты часто ешь мороженое.

Великий генерал умер.

Вы очень важная персона.

Обычно я ем курицу.

  1. 5. Выберите из данных слов антонимичные пары:Рядом – далеко Там – здесь, никогда – всегда, увеличить – уменьшить, приехать – уехать, летний – зимний, далеко – , младший – старший, туда – сюда,  начать – кончить, войти – выйти, подойти – отойти, начаться – кончиться, легко – трудно, последний – первый,

 

 

Проблема мусара

Проблема мусорного загрязнения планеты стояла всегда — например, в Средние века в развитых странах Европы издавались специальные законы, запрещающие выливать на улицу нечистоты и прочие отходы жизнедеятельности человека. Несмотря на то, что в те времена не было никаких систем переработки мусора (кроме того, не было даже свалок и мест организованного захоронения отходов) проблема мусорного загрязнения не стояла так остро — во-первых, люди в то время совершенно не задумывались об экологии (они даже не знали такого слова), а во-вторых, отходы того времени преимущественно были пищевыми и сравнительно быстро разлагались в земле. В 20 веке, после того как была изобретена пластмасса и другие материалы, незаменимые в производстве буквального всего, что можно произвести, проблема мусорного загрязнения встала очень остро — дело в том, что пластмасса и другие синтетические материалы практически не разлагаются в земле, нанося колоссальный вред всему живому и неживому на сотни километров вокруг от мест организованных захоронений. Масла в огонь добавляет и тот факт, что производители различных товаров заботятся только о собственной прибыли, принуждая потребителя приобретать всё новые и новые товары, выкидывая старые на свалку, где они могут лежать десятилетиями и постепенно убивать всё живое вокруг