Category: Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի խնդիրներ

 1. m=1կգ ­­­­­­­­|      Q=cmt=380 Ջ/կգ°C* 1կգ*1 °C= 380Ջ
  c=380Ջ/կգ°C  |      Պատ․՝ 3
  t=1°C                ­|
  —————— |
  Q- ?
 2. m=5կգ ­­­­­­­­|      Q=cmt=380 Ջ/կգ°C* 5կգ*1 °C= 1900Ջ
  c=380Ջ/կգ°C  |      Պատ․՝ 1900Ջ
  t=1°C                ­|
  —————— |
  Q- ?
 3. m=5կգ ­­­­­­­­|      Q=cm(t2-t1)=380 Ջ/կգ°C* 5կգ*700 °C= 266000Ջ=266կՋ
  c=380Ջ/կգ°C  |      Պատ․՝ 3
  t2=715°C          |
  t1=15°C            |
  ——————-|
  Q- ?
 4. m=1կգ ­­­­­­­­|      Q=cm(t2-t1)=4200Ջ/կգ°C* 1կգ*50 °C= 210000Ջ=210կՋ
  c=4200Ջ/կգ°C|      Պատ․՝ 210կՋ
  t2=10°C            |
  t1=20°C            |
  ——————-|
  Q- ?
 5. m=3կգ ­­­­­­­­|      Q=cm(t2-t1)=460 Ջ/կգ°C* 3կգ*100 °C= 138000Ջ=138կՋ
  c=460 Ջ/կգ°C |      Պատ․՝ 3
  t2=120°C          |
  t1=20°C            |
  ——————-|
  Q- ?
 6. m=1կգ ­­­­­­­ ­|      Q=cmt=380 Ջ/կգ°C* 1կգ*1°C= 380Ջ
  c=380 Ջ/կգ°C  |      Պատ․՝ 3
  t=1°C                |
  ——————-|
  Q- ?
 7. m=10կգ ­­­­­­­­|      Q=cmt=380 Ջ/կգ°C*10կգ*1°C= 3800Ջ
  c=380 Ջ/կգ°C |      Պատ․՝5
  t=1°C          |
  ——————-|
  Q- ?
 8. m=10կգ ­­­­­­­­|      Q=cm(t2-t1)=380 Ջ/կգ°C*10կգ*150°C=570000Ջ=570կՋ
  c=380 Ջ/կգ°C |      Պատ․՝2
  t1=17°C

t2=1670C          |
——————-|
Q- ?

 1. m=10կգ ­­­­­­­­|      Q=cmt=380 Ջ/կգ°C*10կգ*1°C= 3800Ջ
  c=380 Ջ/կգ°C |      Պատ․՝5
  t=1°C          |
  ——————-|
  Q- ?

Ֆիզիկա

Ինչպես են աշխատում ՀԷԿ- երը Ինչպես յուրաքանչյուր մարմին, ջուրը նույնպես կարող է օժտված լինել որոշակի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներով: Դրա համար պետք է այն հոսի և թափվի որոշակի բարձրությունից: Հոսող ջրի էներգիան մարդն օգտագործել է դեռևս հազարամյակներ առաջ: Մեծ բարձրությունից թափվելիս ջրի պոտենցիալ էներգիան փոխարկվում է կինետիկ էներգիայի, որի շնորհիվ ջուրն աշխատանք է կատարում:

3. Ինչպես են աշխատում ՀԷԿ-երը  Ջրի էներգիայով աշխատող պարզագույն սարքը ջրանիվն է, որը մարդիկ օգտագործել են վաղնջական ժամանակներից: Ջրի ազդեցոււթյամբ պտտվող ջրանիվն աշխատեցնում էր ջրաղացը: Հիմա ջրի էներգիան առավելապես օգտագործում են էլեկտրաէներգիա ստանալու համար: Մեծ բարձրությունից թափվող ջուրը հիդրոէլեկտրակայանում /ՀԷԿ/ պտտում է տուրբինը, որին կցված էլեկտրական գեներատորում արտադրվում է էլեկտրաէներգիա:

4. ՀԷԿ-երի վատ կողմերը  ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի մոտ 20 %- ն արտադրվում է հիդրոէլեկտրակայաններում: Այն բավարարում է ներկա պահանջարկի 40 % — ը : Չնայած հիդրոէլեկտրակայանները չեն աղտոտում շրջակա միջավայրը թունավոր նյութերով, սակայն որոշ դեպքերում դրանք կարող են ոչ ցանկալի ազդեցություն ունենալ բնական միջավայրի վրա: Մակընթացային էլեկտրակայաններում այդ էներգիան փոխարկվում է էլեկտրաէներգիայի:

5. Ինչպես են աշխատում հողմաէլեկտրակայա նները Հսկայական էներգիայով են օժտված նաև մթնոլորտում շարժվող քամիները: Մարդկությունը քամու էներգիան սովորել է օգտագործել իր զարգացման վաղ շրջանից սկսած: Դեռևս 3000 տարի առաջ մարդն առագաստանավերով հեռավոր նավարկությունների էր գնում՝ օգտագործելով քամու էներգիան: Քամու էներգիայով են գործում նաև հողմաղացները:

6. Ինչպես են աշխատում հողմաէլեկտրակայանները  Ներկայումս մի շարք երկրներում տարածվում են հողմային էլեկտրակայանները, որոնք կազմված են բարձր աշտարակից, հողմատուրբինից և էլեկտրական գեներատորից: Քամին պտտելով հողմատուրբինի թիերը, աշխատեցնում է գեներատորը, որն արտադրում է էլեկտրաէներգիա:

Ֆիզիկա

1.Որ մեծություննէ կոչվում մարմնի իմպուլս
Մարմնի ինպուլս կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի արագության և զանգվածի արտադրյալին
2.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը
p=mv
3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀ-ում
Չափվում է կգ մ/վ
4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է ,թե սկալյար
Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է:
5.Ինչն են անվանում համակարգի իմպուլս
Համակարգի իմպուլս է կոչվում համակարգի բոլոր մարմինների ինպուլսների գումարը:
6.Մարմինների որ համակարգն է կոչվում փակ
Փակ կոչվում է այն համակարգը, երբ համակարգի մարմինները չեն փոխազդում արտաքին մարմինների հետ, կամ այդ փոխազդեցությունը այնքան փոքր է ,որ կարելի է անտեսել:
7.Ձևակերպելի ինպուլսի պահպանման օրենքը
Փակ համակարգի մարմինների ինպուլսների գումարը, անկախ այդ մարմիննների փոխազդեցությունից, չի փոխվում:
8.Որ շարժումն  է կոչվում ռեակտիվ
Ռեակտիվ անվանում են այն շարժումը, որն առաջանում է, երբ մարմնից անջատվում է նրա մի մասը՝որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղված արագություը:

Ֆիզիկա

խնդիր 113

v=36  km/j

v (m/v)-?                                                     v=36 km/j=36x1000m/3600v=10 m/v

36xa/b=36

 

խնդիր 114

V1=7,9 km/v                                 V1=7,9 km/v=7,9 1000m/v=7900 m/v

V2=11,2 km/v                                V1=7,9 km/v=7,9 km/3600j=7,9x(1:1/3600)km/j

V3=16,7 km/v

V (m/v,km,j)-?

 

 

 

Ֆիզիկա

1․ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են․

2․այն շարժումը որի դեպքում

Մարմինը ցանկացած ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ անվանում են

3․շարժվող գնացքի վագոնի

1,3

4․t1-05,j=30r

T2=15r

T3=1r

S1=60km

S2=30km

S3=2km

V1,v2,v3-?

V1=s1/t1=60km/30r=2 km/r

V2=s2/t2=30km/15r=2 km/r

V3=s3/t3=2km/1r=2 km/r

հավասարաչափ

Ֆիզիկա

1. Բերեք ֆիզիկական մեծությունների օրինակներ

Արագություն, հեռավորություն, ժամանակ, երկարություն, լայնություն, բարձրություն, ծավալ, զանգված, ջերմաստիճան:

2. Ինչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը

Այն համեմատել տվյալ մեծության չափման միավորի հետ:

3. Ինչ ֆիզիկական սարքեր գիտեք

Կշեռք, քանոն, ջերմաչափ, արագաչափ, վայրկյանաչափ, ժամացույց:

4. Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակը

Սարքի չափման զրոյից մինչև առավելագույն հնարավորությունը:

5. Ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք

Սանդղակի միավոր արժեքը:

6. Որն է սարքի չափման սահմանը

Իր ամենամեծ չափը:

7. Ինչից է կախված չափման սխալը

Չափման սխալը կախված է սանդղակի բաժանման արժեքից:

8. Որն է կոչվում ուղղակի և որը անուղղակի չափում

Ուղղակի – Միանգամից չափվում է գործիքով: Օրինակ՝ զանգվածը, երկարությունը, ժամանակը:

Անուղղակի – Որոշվում է ուրիշ մեծությունների չափման միջոցով: Օրինակ՝ արագությունը, ծավալը,

9. Հնարավոր է արդյոք սանտիմետրական բաժանումներ ունեցող չափաքանոննով երկարություն չափել մեկ մմ-իճշտությամբ

Ոչ

10. Ինչպես կարող եք միլիմետրական բաժանումներով քանոնով չափել ֆիզիկայի դասագրքի թերթի հաստությունը

Կչափեմ ամեն գրքի թերթերի հաստությունը, հետո կբաժանեմ իր թերթերի քանակության վրա (Անուղղակի չափում):