Month: Մայիսի 2019

Ստուգողական աշխատանք

Կարդա՛ տեքստը և կատարի՛ր  առաջադրանքները: 

  1. Ուրախ կլանչոցով շունը նետվեց դեպի կածան: 2. Մի պահ ես էլ ուրախացա ու վազեցի: 3.Խաշամը խշխշում էր խլացնելու չափ ուժգին ու չոր: 4. Այդ խշխշոցնէր, երբ վազում էի. իմ ականջներում միայն այդ խշխշոցն էր: 5. Խաշամը հասնում էր ծնկներիս: 6. Երբ կանգ էի առնում, լուռ լռություն էր. այդ լռությանու լույսի մեջ, հազիվ լսելի սվսվալով, օրորվում էին թափվող տերևները: 7. Սև մոշահավը կչկչոցով թռավ իմ ոտքերի տակից, և դարձյալ խոր լռություն էր: 8. Ինձ թվում էր, թե ես լսում եմ անտառի խաղաղ շնչառությունը:
  2. Տեքստի I հատվածում դեպքը ո°ր եղանակի բայաձևերի միջոցով է պատմվում:

1) սահմանական

2) ըղձական

3) ենթադրական

4) հարկադրական

2. Տեքստում ո°ր ձայնի մասին խոսք չկա:

1) շան վնգստոց

2) մոշահավի կչկչոց

3) աղբյուրի ջրի քչքչոց

4) չոր տերևների խշխշոց

3. Ո°ր բառում հնչյունափոխություն չկա:

1) խլացնել

2) շնչառություն

3) աղբյուր

4) լռություն

4. Ո°ր բառն է սխալ գրված:

1) հայացք

2) լվածք

3) գնացք

4) նայվածք

5. Ո°ր բառն է սխալ գրված:

1) որևէ

2) որևիցե

3) միջօրէ

4) մանրէ

6. Սխրագործություն բառի վանկատման ո°ր տարբերակն է ճիշտ:

1) սըխ-րա-գոր-ծու-թյուն

2) սըխր-ա-գոր-ծու-թյուն

3) սըխ-րա-գործ-ություն

4) սըխ-րա-գործ-ութ-յուն

7. Տրված բառերից ո՞րն ածանցավոր չէ:

1) կլանչոց

2) լսելի

3) լռություն

4) խաղաղ

8. Ո°ր դեպքում է գոյականի հոլովը սխալ նշված:

1) հորեղբայրը – ուղղական

2) ճանապարհից – բացառական

3) մատներով – գործիական

4) անտառի – ներգոյական

9. Ո°ր բառն է ենթարկվում արտաքին հոլովման:

1) հորեղբայր

2) լռություն

3) շուն

4) ծունկ

10. Ո°ր բայաձևն է ապառնի ժամանակ ցույց տալիս:

1) լսվում էր

2) բարձրացրի

3) կպավ

4) չկլանչի

11. Ո°ր բայաձևը չ բայածանց ունի:

1) կպավ

2) կլանչի

3) կանչեց

4) ցատկեց

12. Ո°ր կապակցության մեջ կապ չկա:

1) դեպի կածան

2) խլացնելու չափ

3) այդ խշխշոցը

4) լույսի մեջ

13.Նախադասության անդամներից որի° ձևաբանական վերլուծության մեջ սխալ կա:

Ես նստեցի ծառի hետևը և, որպեսզի ինքս ինձ խաբեմ, թե որևէ բան եմ անում, բացեցի

սխրագործությունների մասին գիրքը:

1) նստեցի – I դեմքի բայ, անցյալ կատարյալ

2) խաբեմ – I դեմքի բայ, ըղձական ապառնի

3) որևէ – ածական, դրական աստիճան

4) որպեսզի – ստորադասական շաղկապ

14. Հատվածից դո՛ւրս գրիր արահետ բառի հոմանիշը:

Պատասխան՝ կածան

15. Գրի՛ր ծխում էր բայաձևի անորոշ դերբայը:

Պատասխան՝ Ծխել

16. Տեքստի ո°ր բառն է նշանակում «ծառերից թափված աշնան տերևները:

Պատասխան՝ խաշամ

17. Հատվածից դո՛ւրս գրիր նորից բառի հոմանիշը:

Պատասխան՝ դարձյալ

18. Հատվածից դո՛ւրս գրիր արմատ+հոդակապ+արմատ կազմությամբ բառը:

Պատասխան՝ Մոշահավ, Մոշ-ա-հավ

19. Հատվածի 7-րդ նախադասության մեջ և–ից առաջ ինչո՞ւ է ստորակետ դրվել:

Պատասխան՝ ————————Նախադասության մեջ ստորակետ է դրվել, քանի որ ենթական փոխվել է:——————————————————-

20.Հատվածից դո՚ւրս գրիր այն բառը, որը փոխաբերաբար նշանակում է «ոչնչվչխանգարվող, անվրդով, նաև՝ «տևական»:

Պատասխան՝ ——Այդ բառը՝ խաղաղն է:——————————————–

Classwork

Ex.7/a,page 15

1) Someone’s body languange tells you how they are feeling.

2) When someone crosses their arms, it tells us they want to protect themselves.

3) About 90 percent of what we say isn’t spoken.We communicate a lot throungh our body language.

4) Can you tell me what it means?

5) A: What automatic gesture do people do when they meet someone they like?

B: Well, i’d say they smile.

6) The quiz tells we do the ”eyebrow flash’ when we see someone we like.

Ex.7/b,page 15

1) Don’t leave until you have said goodbye.

2) When someone has done something for you, you should say thank you.

3) When youhave hurt someone, you can make it better by saying sorry.

4) When you say what you’re thinking so that people can hear you said it out loud.

5) If someone didn’t hear you, it helps to said it again

 

English

Lesson 1

6. a) 1. In which sentences is the speaker sure they are right?

c. They could be looking for her with the wrong equipment.

2. In which sentences is the speaker not to sure?

d. The monster might live under the ground somewhere in the loch.

3. What is opposite of must be?

b. Others say there can’t be.

b)  1.Be careful with that dog it might be dangerous.

2.It can’t be that difficult. Even my little brother know how to do it.

3.You really want to go bungee jumping? You could be mad.

4. A: Wheres Gemma?

B: She must be in her room. I’m not sure.

5. You might be hungry  already. You’ve just had lunch.

Lesson 2

d) Extinct-completely

proof-evidence

certainly-definitely

refuse-to say you will

absolutely- completely

e) 1.We asked him three times, but he refuse to join us.

2.The idiom to jump the gun doesn’t mean literally to jump over a gyn.

3. Are you absolutely sure it was Bigfoot you saw?

4. We don’t know for sure if there are more animals to discovered, but it certainly seems possible.

5.They think there’s a monster in the lake, but no one has any evidence.