Month: Սեպտեմբերի 2018

Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

Դո՛ւրս գրիր տեքստում եղած թվականներըդրանք  գրի՛ր բառերով և նշի՛ր տեսակները։ 

Զվարթնոց. Վաղարշապատի Ս. Գրիգոր. վաղ միջնադարի հայկական ճար-

տարապետության հուշարձան Արարատյան դաշտում՝ Էջմիածնից 3(Երեք) կմ հարավ։

Ըստ հայ պատմիչների վկայության և պահպանված հունարեն արձանագրության՝

կառուցել է Ներսես Գ Իշխանցի (Շինող) հայոց կաթողիկոսը, և նրա գահակալու-

թյան տարիներից էլ՝ 641(վեց հարյուր քառասունմեկ)-661(վեց հարյուր վաթսունմեկ), արտածվում է Զվարթնոցի կառուցման ժամանակը։

Ըստ Մովսես Կաղանկատվացու՝ Զվարթնոցը օծվել է 652(վեց հարյուր հիսուներկուս)-ին։ Թ. Թորամանյանի

կարծիքով շինարարությունը սկսվել է 643(վեց հարյուր քառասուներեք)-ին և հիմնականում ավարտվել 652(վեց հարյուր հիսուներկու -ին։

Զվարթնոցը կանգուն է եղել մինչև X(տաս-րդ) դ. վերջը. ավերման պատճառի մասին մեզ

հայտնի պատմական աղբյուրները լռում են։ Ըստ պեղված նյութերի՝ նախքան

Զվարթնոցը այստեղ եղել են հնագույն և IV(չորրորդ)-V(հինգերորդ) դ. կառույցներ։ Տեղանքի ցածրիկ,

շրջանաձև բլրակը պարագծով շրջապատված է յոթաստիճան բազմանիստ հե-

նապատով (բացի հարավարևմտյան մասից, ուր պալատն է)՝ կազմելով սալահա-

տակ պատվանդան, որի կենտրոնում կառուցվել է տաճարը։ 1905(հազար ինը հարյուր հինգ)-ին Թ. Թորա-

մանյանը ստեղծեց Զվարթնոցի գիտական վերակազմությունը։ Ըստ պահպանված

հատակաձևի և այդ վերակազմության՝ կառույցի ծավալատարածական հորին-

վածքի կորիզը քառակոնքն է, որը ցածում շրջապատված է երկհարկ պարարկյալ

սրահով (տրամագիծը՝ 35(երեսունհինգ),75(յոթանասունհինգ) մ), իսկ վերևում՝ կիպ պարփակված գլանային պա-

տով։ Կիսագմբեթ, հիմնական առանցքներով խաչաձև տեղադրված 4(չորս) կոնքերը

միմյանց են կապվում բարդ կտրվածքի, զանգվածեղ, վերևում կամարակապ մայր

մույթերով՝ գմբեթակիր քառակուսին, որից անցումը թմբուկի բոլորակին իրակա-

նացված է առագաստների միջոցով։ Կոնքերը, բացի արևելյանից, որը հոծ է և ամ-

փոփում է բեմը, իրենց ստորին մասում սյունակազմ են (6(վեց)-ական սյուն, տրամա-

գիծը՝ 0(զրո),6(վեց) մ)։ Սյուներն ավարտվում են կողովաձև, խոյազարդ խոյակներով և

միմյանց կապվում կամարներով։

Ըստ «Հայկական սովետական հանրագիտարանի»

 Գրի՛ր բառերով։

 

Homework

You don’t have to eat it if you don’t like it.

You mustn’t play with matches.

You don’t have to play if you don’t want to.

We mustn’t be late!

You don’t have to eat nervous — it’s only a test.

ex.2

A CD lead

A memory ?

To down load

To log ?

A pass word

A power drive

A net work

A touch pad

A USB slot

Քիմիա ընտրություն

ջուր -պինդ հեղուկ գազային   գույն-չունի   փայլ-չունի

շաքար-պինդ   գույն-կաթնագույն   փայլ-ունի

քացախ-քացախ  գույն-դեղնավուն  փայլ-չունի

ալյումին-պինդ    գույն-սպիտակ    փայլ-չունի

կավիճ-պինդ      գույն-սպիտակ     փայլ-չունի

 

 

Հայոց լեզու

Գտի՛ր այն ածականներըորոնց գերադրական աստիճանը –գույնմասնիկով չի կազմվում։

Բարձր, մեծ, տաք, նվազ, թանկ, լավ, ուժեղ, ազնիվ, զվարթ, խոշոր, հին,
բարակ, կոշտուրախ, նոր, քաղցր։

. Գրի՛ր տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկար-գույնզգույն,ապստռակտ,խորիմաստ

այգի-կանաչապատ, գույնզգույն, գեղեցիկ

ծաղիկ-կարմիր, հոտավետ, փարթամ

գիրք-հետաքրքիր, արկածային, պոետիկ

գորգ-զարդանախշ, գույնզգույն, գեղեցիկ

Մայրենի

Գտի՛ր թուխ

հասկանալ-ըմբռնել

գտնել-ճարել

կսկիծ-ցավ

երիտասարդ-ջահել

զորավոր-հզոր

կործանել-տապալվել

բառերի հականիշները:
. Բացատրական բառարանից գտի՛ր կսկիծ

գաղտուկ-գախտնի

կործանել-Շենքը՝ քաղաքը կործա

ումպ-Մի անգամից բերանը լցնել

ջանալ-Ջանք թափել

ոխ-թշնամության զգացմունք

բառերի բացատրությունները:

1.Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Շատ մոտ են ծովին, ստանում են կարևորը հող,ջուր,արև և գտնվում են Եվրոպայի կենտրոնում:

2.Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Այնտեղ զարգացած է սննդի արդյունաբերությունը: